Privatumo politika

Ši „Blue Bridge“ įmonių grupės (toliau – BB, Mes, Mums) privatumo politika (toliau – Politika) apibrėžia duomenų apie Jus (įskaitant asmens duomenų) tvarkymą: rinkimą, naudojimą, dalijimąsi, saugojimą ir kt. Kaip iki Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), taip ir po jo įsigaliojimo datos sąžiningai ir teisėtai tvarkome Jūsų duomenis. Mes, teikdami pažangius sprendimus ir paslaugas IT srityje, suprantame duomenų saugumo svarbą. Tad pasitelkdami technines ir organizacines saugumo priemones bei vadovaudamiesi BDAR, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės, mes užtikriname Jūsų duomenų apsaugą ir privatumą.

Mūsų trejetukas sukonstruotas iš:

  • UAB „Blue Bridge Baltic“ | Įmonės kodas 302457673 | PVM mokėtojo kodas LT100005741113;
  • UAB „Blue Bridge Code“ | Įmonės kodas 302253877 | PVM mokėtojo kodas LT100004460912;
  • Blue Bridge MSP, UAB | Įmonės kodas 301489547 | PVM mokėtojo kodas LT100003708514;

kurio adresas yra J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, el. paštas info@www.bluebridge.lt, tel. Nr. (8 5) 252 6060, interneto svetainė: www.bluebridge.lt.

Jūsų asmens duomenis – bet kokius duomenis apie Jus (fizinį asmenį), kurio tapatybę Mes žinome arba galime ją tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti.

Mūsų Politika yra taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos esame gavę iš Jūsų arba kitų asmenų, turėdami tam teisėtą pagrindą.

Jūsų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus, atsakyti į Jūsų paklausimus, sudaryti Jums sąlygas kandidatuoti į Mūsų siūlomas laisvas darbo vietas ir t.t, kaip aprašyta šioje Politikoje.

Visus Mūsų tvarkomus asmens duomenis esame suskirstę į skirtingas kategorijas, atsižvelgiant į nustatytus asmens duomenų tvarkymo tikslus bei duomenų subjektų kategorijas (pateiktos žemiau).

Mūsų darbuotojų tvarkomi asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šeimyninė padėtis, išsilavinimas, kvalifikacija, gebėjimai, informacija apie vairuotojo pažymėjimą, pomėgiai, nuotraukos, vaikų asmens kodai, informacija apie darbuotojo iš BB gaunamas pajamas (darbo užmokestį, premijas ir kt.). Kai su darbuotoju sudaroma automobilio panaudos sutartis, tvarkome duomenis apie automobilio registracijos numerius, automobilio markę ir modelį.

Mūsų tvarkomi klientų ir partnerių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietės duomenys, darbinis el. pašto adresas bei darbinis telefono numeris, informacija apie partnerių darbuotojų kompetenciją.

Pastaba: kaip duomenų tvarkytojas galime tvarkyti su klientu sudarytoje asmens duomenų tvarkymo sutartyje apibrėžtus asmens duomenis.

Tvarkomi kandidatų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, amžius, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės duomenys, darbinė patirtis, buvusios darbovietės duomenys ir pareigos, išsilavinimas, kvalifikacija, gebėjimai, informacija apie vairuotojo pažymėjimą, pomėgiai, papildoma informacija, savanoriškai pateikiama kandidato gyvenimo aprašyme, kandidato atrankos procese gauti duomenys (kandidato vertinimas).

Tvarkomi rekomenduojamų kandidatų bei rekomendaciją pateikusių asmenų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr., rekomenduojama pozicija.

Tvarkomi su vykdoma tiesiogine rinkodara susijusių informacijos gavėjų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės duomenys, įskaitant darbovietės adresą, gimimo data (tik su Jūsų sutikimu).

Tvarkomi siunčiančių Mums paklausimus asmenų asmens duomenys: vardas, elektroninis pašto adresas, pateiktos žinutės turinys.

Tvarkomi Mūsų duomenų centre apsilankančių (tik su paskirtu darbuotoju) asmens duomenys: vaizdo duomenys, susiję su asmenimis, patenkančiais į vaizdo stebėjimo lauką.

Tvarkomi skambinančių į Blue Bridge MSP, UAB Pagalbos tarnybą asmenų asmens duomenys: telefoninio pokalbio metu pateikti asmens duomenys.

Tvarkomi klientų, davusių grįžtamąjį ryšį apie mūsų teikiamas paslaugas asmens duomenys: vardas, pavardė, bendrovės pavadinimas, kliento laisva valia paliktas vertinimo komentaras.

Mes netvarkome ypatingų (specialių kategorijų) Jūsų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacijos apie teistumą.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek yra būtina įgyvendinti Mūsų nustatytus tikslus.

Darbuotojų, klientų ir partnerių darbuotojų asmens duomenis tvarkome vidaus administravimo tikslu, teisėto Mūsų intereso pagrindu. Klientų, įskaitant potencialių, partnerių darbuotojų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant sudaryti ir tinkamai vykdyti BB sutartis/ įsipareigojimus, taip pat teisėto Mūsų intereso pagrindu.

Darbuotojų asmens duomenis tvarkome darbo sutarčių sudarymo, vykdymo bei apskaitos tikslu, teisės aktuose numatytų darbdavio pareigų tinkamo vykdymo tikslais, tinkamos komunikacijos su darbuotojais palaikymo tikslu, bei kitais vidaus administravimo, įskaitant projektų vykdymo, dalyvavimo konkursuose tikslu, automobilio panaudos sutarčių su BB darbuotojais sudarymo ir vykdymo tikslu.

Kandidatų asmens duomenis tvarkome siekiant atsirinkti tinkamiausius kandidatus įdarbinimui ir vėliau, turint Jūsų sutikimą, BB kandidatų duomenų bazės kaupimo tikslais.

Rekomenduojamų kandidatų asmens duomenis tvarkome siekiant siūlyti potencialiam kandidatui kandidatuoti į BB paskelbtas laisvas darbo vietas. Šiuos duomenis tvarkome asmens sutikimo pagrindu. Atkreipiame dėmesį, jog tais atvejais, kai rekomendaciją suteikiantis asmuo rekomenduoja ir pateikia mums potencialaus kandidato asmens duomenis, jis įsipareigoja pranešti potencialiam kandidatui apie duomenų teikimą mums ir gauti jo sutikimą tokiam duomenų teikimui.

Rekomendacijas suteikiančių asmenų asmens duomenis tvarkome prizų už sėkmingas rekomendacijas suteikimo tikslu, siekiant įvykdyti mūsų įsipareigojimus.

Siunčiančių paklausimus Mūsų tinklapyje (-iuose) arba bendruoju el. paštu asmenų asmens duomenis tvarkome paklausimų administravimo ir atsakymų į juos pateikimo tikslu. Teikiantis paklausimą asmuo sutinka su jo asmens duomenų tvarkymų šioje Politikoje nustatyta tvarka.

Su BB vykdoma tiesiogine rinkodara susijusių informacijos gavėjų asmens duomenis tvarkome siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą, įskaitant, bet neapsiribojant siųsti naujienlaiškius, siūlyti BB paslaugas telefonu, siūlyti dalyvauti Mūsų organizuojamuose renginiuose. Duomenis tvarkome Jūsų sutikimo arba teisėto mūsų intereso pagrindu. Jūs visada turite galimybę atšaukti savo sutikimą arba prieštarauti Jūsų duomenų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais kaip aprašyta toliau šioje Politikoje.

Apsilankančių Mūsų duomenų centre asmens duomenis tvarkome BB ir BB klientų turto (įskaitant jautrios informacijos) apsaugos tikslais, teisėto Mūsų intereso pagrindu.

Skambinančių į Blue Bridge MSP, UAB Pagalbos tarnybą asmenų asmens duomenis tvarkome siekiant kontroliuoti aptarnavimo telefonu kokybę bei užtikrinti paslaugų pagal sutartis teikimą ir kokybę.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai, sudaryta sutartis ar turime Jūsų atskirą sutikimą). Tokia informacija atskleidžiama laikantis taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir taisyklių.

Mes užtikriname, kad neperduosime Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalaus aukščiau nurodytų tikslų įgyvendinimas. Minėtų tikslų įvykdymui atsakingai pasirinktus Mūsų paslaugų teikėjus, teikiančius serverių priežiūros ir administravimo paslaugas, suteikiančius ir administruojančius Mūsų naudojamas programas ir sistemas (pvz., finansinės apskaitos programą), taip pat teikiančius kitas reikalingas paslaugas (duomenų tvarkytojus, tvarkančius asmens duomenis pagal Mūsų nurodymus). Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog BB gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie veikia ir Jūsų duomenis gali tvarkyti trečiosiose šalyse (pvz., JAV, remiantis sprendimu dėl tinkamumo). Šiais atvejais BB dės visas pastangas tam, kad užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

Klientų, davusių grįžtamąjį ryšį, asmens duomenis tvarkome siekiant paslaugų kokybės užtikrinimo ir paslaugų kokybės gerinimo.

Imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neleistino atskleidimo ar prieigos prie jų.

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Darbuotojų, klientų (įskaitant potencialių) ir partnerių darbuotojų asmens duomenis saugome 10 (dešimt) metų, bet kuriuo atveju ne trumpiau nei iki atitinkamos sutarties su klientu ar partneriu pabaigos.

Darbuotojų asmens duomenis saugome 10 (dešimt) metų nuo darbuotojo darbo santykių su BB pabaigos, bet kuriuo atveju ne trumpiau, nei reikalauja taikytini teisės aktai.

Kandidatų, davusių sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo BB kandidatų duomenų bazės kaupimo tikslu, asmens duomenis saugome 5 (penkerius) metus. Kai kandidatas neduoda sutikimo tvarkyti jo asmens duomenų po atrankos į kandidatuojamą poziciją, jo duomenis saugome iki atrankos į kandidatuojamą poziciją pabaigos.

Rekomenduojamų kandidatų bei rekomendaciją pateikusių asmenų asmens duomenis saugome 3 (tris) mėnesius.

Siunčiančių paklausimus Mūsų tinklapyje (-iuose) arba bendruoju el. paštu asmenų asmens duomenis saugome 3 (tris) metus.

Su BB vykdoma tiesiogine rinkodara susijusių informacijos gavėjų asmens duomenis saugome 2 (du) metus.

Apsilankančių Mūsų duomenų centre asmenų asmens duomenis saugome 7 (septynias) dienas.

Skambinančių į Blue Bridge MSP, UAB Pagalbos tarnybą asmenų asmens duomenis saugome 3 (tris) mėnesius.

Klientų, davusių grįžtamąjį ryšį, asmens duomenis saugome 2 (dvejus) metus.

Jūs turite teisę susipažinti su BB turimais Jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją apie tai, kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi ir kam yra teikiami. Jūs galite pateikti prašymą el. paštu info@www.bluebridge.lt (kandidatai – cv@www.bluebridge.lt) arba J. Jasinskio 16A, Vilnius. Mes įsipareigojame, kad ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos bus pateiktas atsakymas.

Jei susipažinę su savo asmens duomenimis nustatėte, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir pageidaujate juos ištaisyti arba pageidaujate, kad Mes nutrauktumėme asmens duomenų tvarkymą, Jūs galite pateikti prašymą el. paštu info@www.bluebridge.lt (kandidatai – cv@www.bluebridge.lt) arba J. Jasinskio 16A, Vilnius. Mes įsipareigojame, kad ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos bus pateiktas atsakymas.

Jei susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatėte, kad jie yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, arba yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs galite pateikti prašymą el. paštu info@www.bluebridge.lt (kandidatai – cv@www.bluebridge.lt) arba J. Jasinskio 16A, Vilnius, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba sustabdytume (apribotume) duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Mes įsipareigojame, kad ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos bus pateiktas atsakymas.

  • Atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  • Gauti Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs Mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti (perkelti) tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.
  • Pasikeitus BB tvarkomiems asmens duomenims, galite, bet neprivalote Mus informuoti.
  • Visais aukščiau nurodytais atvejais, Jūs galite pateikti prašymą el. paštu info@www.bluebridge.lt (kandidatai – cv@www.bluebridge.lt) arba J. Jasinskio 16A, Vilnius. Mes įsipareigojame, kad ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos bus pateiktas atsakymas.

Pastaba: Mes galime nesudaryti sąlygų Jums įgyvendinti teisių įstatymų nustatytais atvejais, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Pastaba: taip pat informuojame, kad aukščiau nurodytos teisės nėra absoliučios ir jų įvykdymas gali priklausyti nuo taikytinuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytų sąlygų.

Jeigu manote, kad Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymas neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), tačiau prašome iš pradžių susisiekti su Mumis.

  • Norime Jus informuoti, kad www.bluebridge.lt internetinėje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukus naudojame tinklapio lankomumo statistikos, rinkodaros, funkcionalumo tikslais. Apsilankymo tinklapyje metu iššokančioje informacinėje juostoje paspaudę mygtuką „Sutinku“, duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo, kurį bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Su informacija apie šiuo metu naudojamus slapukus bei jų valdymą galite susipažinti čia.
  • Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d., tačiau mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti ją.